ACTECIR - FORMULARI SOL·LICITUD ADMISSIÓ NOU SOCI / FORMULARIO SOLICIUTD ADMISIÓN NUEVO SOCIO
Dades Personals / Datos Personales

SOL·LICTUD ADMISSIÓ COM A NOU SOCI / SOLICITUD ADMISIÓN COMO NUEVO SOCIO

Data de Naixement
Fecha de Nacimiento
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
DNI / DNI
Adreça Particular / Dirección particular
Població / Población
Codi Postal / Código Postal
Telèfon / Teléfono
Mòbil / Móvil
E-mail / E-mail
Titulació acadèmica / Titulación académica
Universitat o escola
Universidad o escuela
Any / Año
Altres estudis / Otros estudios
És membre d'alguna/algunes altre/altres associacions.Quina/Quines?
¿Es miembro de otra/otras asociación/asociaciones?¿Cuál/Cuáles?
Empresa / Empresa
Càrrec / Cargo
Antiguitat
Antigüedad
Adreça Empresa / Dirección empresa
Població / Población
Codi Postal / Código Postal
Telèfon / Teléfono
Fax / Fax
E-mail / E-mail
Pàgina Web / Página Web
Classificació / Clasificación:
Sector al que es dedica l'empresa / Sector al que se dedica la empresa
La correspondencia la vull rebre a: / La correspondencia quiero recibirla en:
Proposat per / Propuesto por
Data / Fecha
Els associats d'Actecir poden efectuar a la Caixa d'Enginyers domiciliacions bancàries amb bonificació.
Los asociados de Actecir pueden efectuar domiciliaciones bancarias en la Caixa d'Enginyers con bonificación.
Dono permís a l'Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Regrigeració (ACTECIR) a girar fins a nou avís els rebuts al meu nom en concepte de membre al comtpe bancari especificat a continuació.
Doy permiso a la "Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Regrigeració (ACTECIR)" a cargar hasta nuevo aviso los recibos a mi nombre como miembro de la misma.
Banc o Caixa / Banco o caja
Agència / Agencia
Titular / Titular
Entitat
Entidad
Oficina
Oficina
DC
DC
Número Compte
Número cuenta
Codi Compte Client / Código Cuenta Cliente
Introduïu els caracters de la imatge
Introduzca los caracteres de la imagen: